repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

7 príspevkov


Slovenský jazyk

Slovenské priezviská Kapec, Okapec, Sára, Podrážka Stiahnuť súbor slovenske-priezviska-kapec-okapec-sara-podrazka.pdf 618.85 KB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., príspevok v domácom časopise

Príspevok sa zaoberá pôvodom a významom priezvisiek Kapec, Okapec, Sára a Podrážka.

Fakulta humanitných vied UMB, 2006

Slovenský jazyk, Kultúrna antropológia a etnológia

Pridané: 8. 9. 2009

Motivický vzťah antroponymum-ojkonymum-hydronymum Stiahnuť súbor motivicky-vztah-antroponymum-ojkonymum-hydronymum.pdf 1.01 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., publikácia

Príspevok sa zaoberá vzájomnou prepojenosťou viacerých onymických rovín-antroponymie, ojkonymie a hydronymie, ako vzájomne sa podmieňujúcich motivantov.

Fakulta humanitných vied UMB, 2007

Slovenský jazyk, Kultúrna antropológia a etnológia

Pridané: 8. 9. 2009

Hydronymia povodia Hrona vo svetle etník Stiahnuť súbor hydronymia-povodia-hrona-vo-svetle-etnik.pdf 2.11 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Témou príspevku je stručné načrtnutie vplyvu rôznych etník, ktoré sa postupne usadzovali v oblasti povodia Hrona-od doby príchodu Slovanov na toto územie až po súčasnosť.

Fakulta humanitných vied UMB, 2008

Slovenský jazyk, Kultúrna antropológia a etnológia

Pridané: 5. 7. 2009

Vplyv slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie Slovenska Stiahnuť súbor vplyv-slovenskeho-a-madarskeho-etnika-na-podobu-hydronymie-slovenska.pdf 1.27 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Témou príspevku je stručné načrtnutie vplyvu slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie južnej časti Slovenska, a to najmä v doteraz spracovaných povodiach(Nitra, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva).

Fakulta humanitných vied UMB, 2006

Slovenský jazyk, Kultúrna antropológia a etnológia

Pridané: 5. 7. 2009

Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov v toponymii pomocou expresivity a metafory Stiahnuť súbor vyjadrenie-kvalitativno-kvantitativnych-vztahov-v-toponymii-pomocou-expresivity-a-metafory.pdf 1.01 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., príspevok v domácom časopise

Príspevok poukazuje na metaforické vyjadrenie kvality a vzdialenosti v slovenskej toponymii.

Fakulta humanitných vied UMB, 2006

Slovenský jazyk

Pridané: 5. 7. 2009

Praslovanské apelatíva ako motivanty hydroným povodia Váhu Stiahnuť súbor Praslovanske-apelativa-ako-motivanty-hydronym-povodia-Vahu.pdf 2.99 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., príspevok v domácom časopise

Spracovanie vodných názvov povodia Váhu, najdlhšej a najvýznamnejšej slovenskej rieky, je ďalším krokom pri napĺňaní projektu Hydronymia Slovaciae.

Fakulta humanitných vied UMB, 2009

Slovenský jazyk

Pridané: 2. 7. 2009

Praslovanské východiská niektorých hydroným horného povodia Váhu Stiahnuť súbor Praslovanske-vychodiska-niektorych-hydronym-horneho-povodia-Vahu.pdf 1.01 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., prednáška

V príspevku analyzujeme niektoré názvy z hornej časti povodia Váhu, ktoré boli motivované praslovanskými lexikálnymi základmi.

Fakulta humanitných vied UMB, 2009

Slovenský jazyk

Pridané: 2. 7. 2009