repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Aktuálne problémy posudzovania rizík v priemyselných podnikoch

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:študijný materiál
Anotácia:Procesy identifikácie, analýzy a hodnotenia rizík ako aj rozhodovanie o prijatí potrebných opatrení sú zaťažené mnohými chybami. Niektoré vyplývajú z podcenenia procesu riadenia rizík, iné súvisia s nesprávnym výberom či aplikáciou vhodných metód. Veľa nedostatkov vyplýva aj z osobnostných charakteristík manažéra.
Popis:V procesoch komplexného posudzovania rizík v priemyselných podnikoch dochádza často k rôznym nedostatkom. Niektoré súvisia s vplyvom objektívnych faktorov, iné vyplývajú z nedocenenia významu hodnotenia rizík manažmentom. Procesy hodnotenia rizík sú zaťažené aj subjektívnymi chybami vykonávateľov hodnotenia. Chyby sa nachádzajú alebo prejavujú vo všetkých jednotlivých fázach procesu komplexného posudzovaní rizika. Podľa príčin je možné vymedziť tri skupiny zdrojov chýb a nedostatkov: 1.Podceňovanie významu posudzovania rizík manažmentom organizácie 2.Nedostatky a chyby v samotnom procese komplexného posudzovania rizík. 3.Významnú skupinu zdrojov chýb a nedostatkov predstavujú nedôslednosti v práci s výsledkami hodnotenia rizík.
Rok vydania:2012
Autor:RSDr. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:doposiaľ nepublikované
Pridané do repozitára:29. 6. 2012
Posledná zmena:22. 6. 2021
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Manažment, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Ekonomika a riadenie podnikov
Názov súboru:aktualne-problemy-posudzovania-rizik.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:187.47 KB
Stiahnuť súbor:aktualne-problemy-posudzovania-rizik.pdf